Устав

УСТАВ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
”СДРУЖЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИИ”

(загл. изм. реш. на ОС от 12.10.2004 г.)

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ (загл. изм. реш. на ОС от 12.10.2004 г.)

 

Статут. Срок

Чл. 1. (1) (изм. – реш. на ОС от 12.10.2004 г.) Сдружението е юридическо лице и осъществява дейността си в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(2) (нова – реш. на ОС от 12.10.2004 г.) Сдружението се определя като организация за осъществяване на дейност в частна полза.

(3) (нова – реш. на ОС от 12.10.2004 г.) Сдружението не се ограничава със срок.

 

Наименование, седалище и адрес на управление

Чл. 2. (1) (изм. – реш. на ОС от 12.10.2004 г.) Наименованието на сдружението е „СДРУЖЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИИ”. Наименованието може да се изписва и на английски език на латиница като “SOCIETY FOR ELECTRONIC COMMUNICATIONS”.

(2) Седалището на сдружението е в гр.София.

(3) (изм. – реш. на ОС от 12.10.2004 г., изм. реш. на ОС от 06.06.2013 г., изм. – реш. на ОС от 04.06.2021 г) Адресът на управление на сдружението е гр. София, бул. „Асен Йорданов“ №8.

(4) Пълното или съкратено наименование на сдружението, седалището и адресът на управлението му се поставят върху всички негови документи и издания.

 

Основни цели на сдружението. Предмет на дейност

Чл. 3. (1) (изм. – реш. на ОС от 12.10.2004 г.) Сдружението има за цел да подпомага развитието на електронните комуникации и свободната конкуренция в Република България.

(2) (изм., предишен чл. 4 – реш. на ОС от 12.10.2004 г.) Сдружението има следните основни задачи:

 1. (изм. – реш. на ОС от 12.10.2004 г.) Да съдейства за създаването на благоприятни условия за развитието на качествени електронни комуникационни услуги в България;

 2. (изм. – реш. на ОС от 12.10.2004 г.) Да подпомага работата и защитава интересите на членовете си и на всички лица, професионално занимаващи се с електронни комуникации в България;

 3. (нова – реш. на ОС от 12.10.2004 г.) Да съдейства за развитие на свободната конкуренция в областта на електронните комуникации, като противодейства на действия на нелоялна конкуренция, злоупотреба с господстващо положение, забранени споразумения и други практики, които възпрепятстват, ограничават или нарушават конкуренцията;

 4. (нова – реш. на ОС от 12.10.2004 г.) Да осъществява законодателни инициативи в областта на електронните комуникации в България;

 5. (нова – реш. на ОС от 12.10.2004 г.) Да подпомага членовете при разясняване на нови нормативни актове, касаещи дейността им;

 6. (изм. – реш. на ОС от 12.10.2004 г.) Да разработи професионален и морален кодекс на членовете на сдружението и да стимулира утвърждаването на етични отношения в бранша;

 7. (изм. – реш. на ОС от 12.10.2004 г.) Да работи за популяризирането на Интернет и новите електронни комуникационни технологии.

(3) (нова – реш. на ОС от 12.10.2004 г.) Предметът на дейност на сдружението е: координиране и съвместна работа между членовете за разрешаване проблемите, свързани с дейността на операторите, които се занимават с опериране на електронни комуникационни мрежи и предоставяне на електронни комуникационни услуги.

 

Средства за постигане на целите на сдружението (нов – реш. на ОС от 12.10.2004 г.)

Чл. 4. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са:

1. Провеждане на редовни срещи на членовете на Сдружението за обсъждане и дискусии по теми и въпроси, свързани с проблемите на електронните комуникации;

2. Развитие на отношения с международни и други национални организации, работещи в областта на електронните комуникации;

3. Разработване на квалификационни програми и участие в организацията на конференции, семинари, симпозиуми, срещи и други форми на подготовка, квалификация и усъвършенстване на кадрите, работещи в областта на електронните комуникациите;

4. Взаимодействие с държавни, правителствени и неправителствени и общински органи и организации за изпълнение на целите и задачите на сдружението;

5. Организиране на други дейности, свързани с целите и задачите на сдружението, подпомагащи развитието на Интернет и електронните комуникации в Република България.

 

 

II. ЧЛЕНСТВО

 

Членове (загл. изм. реш. на ОС от 15.07.2011 г.)

Чл. 5. (1) (изм., предишен текст на чл. 5 – реш. на ОС от 12.10.2004 г.; изм. – реш. на ОС от 15.09.2005 г.; изм. – реш. на ОС от 19.04.2007 г.; изм. реш. на ОС от 30.05.2008 г.; отм., предишна ал. 2 реш. на ОС от 15.07.2011 г., изм. 31.01.2019 г.) Членовете на сдружението могат да бъдат юридически лица, работещи или свързани със сферата на електронните съобщения.

(2) (нова – реш. на ОС от 12.10.2004 г.; предишна ал. 3 реш. на ОС от 15.07.2011 г.) Членовете на сдружението следва да са доказали професионални качества, да приемат и спазват Устава му и да са приети по реда, предвиден в този Устав.

 

Права. Видове членство (изм. – реш. на ОС от 12.10.2004 г.; загл. доп. – реш. на ОС от 19.04.2007 г.; загл. изм. с Реш. на ОС от 15.07.2011 г.)

Чл. 6. (1) (отм., предишна ал. 2, изм. реш. на ОС от 15.07.2011 г., изм. реш. на ОС от 06.06.2013 г., изм. реш. на ОС от 22.04.2016 г) Всеки член на сдружението има право лично или чрез свои представители:

1. Да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;

2. Да бъде информиран за дейността на сдружението;

3. (изм. реш. на ОС от 22.04.2016 г) Да получава и ползва безвъзмездно събрана от сдружението информация;

4. Да изразява становища и да участва при изготвяне на официални становища и документи от сдружението;

5. Да участва в срещи, инициативи и други дейности на сдружението;

6. Да участва безплатно в организираните от сдружението семинари и конференции;

7. Да ползва безплатно имуществото, техниката и съоръженията на сдружението;

8. По решение на Управителния съвет да участва в международната дейност на Сдружението за негова сметка.

9. (Нова- реш. на ОС от 22.04.2016 г )Да участва в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание с право на глас;

10. (Нова- реш. на ОС от 22.04.2016 г ) Да бъдат избирани негови представители или номинирани от него лица в органите на управление на сдружението.

(2) (нова – реш. на ОС от 19.04.2007 г.; предишна ал. 4 – реш. на ОС от 30.05.2008 г.; изм., предишна ал. 3 реш. на ОС от 15.07.2011 г., изм. – реш. на ОС от 06.06.2013 г., изм. реш. на ОС от 22.04.2016 г., изм. – реш. на ОС от 31.01.2019 г.) Видовете членство са:

1. Членове първо ниво;

2. Членове второ ниво;

3. (отм. – реш на ОС от 31.01.2019 г.)

4. (нова реш. на ОС от 22.04.2016 г) Преференциални членове.

(3) (отм.– реш. на ОС от 31.01.2019 г.)

(4) (отм. – реш. на ОС от 31.01.2019 г.)

(5) (отм. реш. на ОС от 31.01.2019 г.)

(6) (отм. – реш. на ОС от 31.01.2019 г.)

(7) (отм. – реш. на ОС от 31.01.2019 г.)

 

Промяна на членството

Чл. 7. (нов – реш. на ОС от 15.09.2005 г.; изм. – реш. на ОС от 19.04.2007 г.; изм., предишен чл. 6а – реш. на ОС от 15.07.2011 г., изм. – реш. на ОС от 06.06.2013 г., изм. – реш. на ОС от 31.01.2019 г.) Членове на сдружението, които желаят да променят вида на членството си в сдружението, следва да изразят изрично желанието си за това. Те придобиват всички права и задължения на избрания вид членове и започват да дължат и заплащат съответния годишен членски внос, считано от 1-во число на определения от ОС период за заплащане на членски внос, следващ периода, през който е получено известието.

 

Задължения на членовете

Чл. 8. (1)Всеки член на сдружението е длъжен:

1. (нова. – реш. на ОС от 12.10.2004 г.; изм. – реш. на ОС от 15.09.2005 г.; изм. – реш. на ОС от 19.04.2007 г.; изм. – реш. на ОС от 30.05.2008 г.; изм. – реш. на ОС от 15.07.2011 г.; изм. – реш. на ОС от 18.10.2012 г., изм. – реш. на ОС от 31.01.2019 г.) Да внася редовно членския си внос според вида на членството си.

2. (изм., предишна т. 1 – реш. на ОС от 12.10.2004 г.) Да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;

3. Да участва активно в работата на сдружението и помага за успешното изпълнение на целите му; както и да изпълнява възложените му задължения по установения ред.

 

Санкция за неизпълнение на задължение за плащане на членски внос (нов – реш. на ОС от 30.05.2008 г.)

Чл. 8а. (1) (изм. – реш. на ОС от 15.07.2011 г., изм. – реш. на ОС от 06.06.2013 г., изм.- реш. на ОС от 31.01.2019 г.) В случай на неизпълнение на задължение за плащане на членски внос в продължение на повече от 3 (три) месеца от датата, на която е дължим, се преустановява временно упражняването на правата на съответния член по чл. 6, ал. 1 от Устава.

(2) (изм. реш. на ОС от 15.07.2011 г., изм. – реш. на ОС от 06.06.2013 г.) Упражняването на правата по чл. 6, ал. 1 се възстановява от момента на изплащане на всички дължими на Сдружението суми.

 

Придобиване на членство (нов – реш. на ОС от 12.10.2004 г.)

Чл. 9. (1) (изм. – реш. на ОС от 15.09.2005 г.; изм. – реш. на ОС от 19.04.2007 г.; изм. – реш. на ОС от 30.05.2008 г.; изм. реш. на ОС от 15.07.2011 г.; изм. реш. на ОС от 18.10.2012 г., изм. – реш. на ОС от 06.06.2013 г., изм- реш. на ОС от 22.04.2016 г., изм. – реш. на ОС от 31.01.2019 г.) Членовете на сдружението се приемат от Управителния съвет. Кандидатите отправят молба в писмена, включително електронна, форма до Управителния съвет, в която уточняват вида на членството – преференциално ниво, 1-во или 2-ро ниво, посочват лице, което ще ги представлява в сдружението и прилагат декларация, че са запознати и приемат Устава на сдружението.

Управителният съвет по своя преценка може в отделни случаи да изиска да бъдат предоставени и други документи.

(2) (доп. – реш. на ОС от 19.04.2007 г., доп. – реш. на ОС от 06.06.2013 г.) Новите членове заплащат встъпителен и съответна вноска за годишен членски внос, както и други съществуващи към момента на приемането им задължения към сдружението, в случай че има такива.

(3) Решението по молбата за членство се взема от Управителния съвет на сдружението с обикновено мнозинство от присъстващите членове. Управителният съвет разглежда кандидатурите и взема решения в едномесечен срок от депозиране на молбата, като в определени случаи този срок може да бъде удължен по решение на Управителния съвет.

 

Прекратяване на членство

Чл. 10. (1) (доп., предишен текст на чл. 9 – реш. на ОС от 12.10.2004 г., изм. – реш. на ОС от 31.01.2019 г.) Членовете на сдружението могат да бъдат освобождавани от членство по тяхно желание със заявление до Управителния съвет. Членството се прекратява от момента на достигане на едностранното волеизявление за прекратяване до Управителния съвет на адреса на сдружението или от посочената дата в заявлението за освобождаване.

(2) (предишна ал. 1 – реш. на ОС от 12.10.2004 г.) Изключване на член от сдружението се извършва при:

 1. Нарушение на Устава на сдружението;

 2. (изм. – реш. на ОС от 12.10.2004 г.) Неизпълнение на задължения, произтичащи от членството, включително забава за внасяне на членски внос или системно неучастие в дейността;

 3. Уронване престижа на сдружението;

 4. (изм. – реш. на ОС от 12.10.2004 г.) Извършване на действия, несъвместими с целите и задачите на сдружението.

(3) (предишна ал. 2 – реш. на ОС от 12.10.2004 г.) Изключването на член на сдружението се извършва с решение на Управителния съвет.

(4) (нова – реш. на ОС от 06.06.2013 г., изм.- реш. на ОС от 31.01.2019 г.) При забава на плащането на дължим членски внос в продължение на повече от 6 (шест) месеца съответният член отпада от сдружението. Отпадането поради неплащане на дължим членски внос се констатира от Управителния съвет с решение. В тези случаи прекратяването на членството се счита за настъпило на деня, следващ последния ден на шестия месец от забавата.

(5) (нова – реш. на ОС от 12.10.2004 г., предишна ал. 4 – реш. на ОС от 06.06.2013 г.) При прекратяване на членството, независимо от основанието за това, не се дължи връщане на вече заплатен членски внос.

 

 

IIІ. ИМУЩЕСТВО

 

Източници на средства на сдружението

Чл. 11. (1) Източници на средства на сдружението са:

 1. Членски внос;

 2. Дарения от физически и юридически лица;

 3. (изм. реш. на ОС от 18.10.2012 г.) Спонсорски програми, включително европейски програми за финансиране и съфинансиране;

 4. Приходи по чл. 12 от Устава.

(2) (доп. – реш. на ОС от 15.09.2005 г. изм. – реш. на ОС от 31.01.2019 г., изм.-реш. На ОС от 08.06.2023 г.) Размерът на встъпителния членския внос, както и схемите и сроковете за плащане на различните видове членски внос, както и санкциите при забава, се определят с решение на Общото събрание. Общото събрание делегира на Управителния съвет, мотивирано и при единодушно решение, възможността да променя размерът на определения месечен членски внос в посока намаляване или в посока увеличение до 15% ( петнадесет процента). Решението на Управителния съвет влиза в сила от месеца следващ месеца на взетото решение

 

Стопанска дейност

Чл. 12. (1) (изм. – реш. на ОС от 12.10.2004 г.) Сдружението може да извършва следната стопанска дейност, свързана с основния му предмет:

 1. Организиране на курсове, семинари, фестивали, конкурси, форуми и др. подобни мероприятия срещу заплащане;

 2. Даване на консултации срещу заплащане;

 3. Извършване на публикации, издаване на брошури и др. подобни;

 4. Преводи и разпространение на статии и др. материали, свързани с постигане основните цели на сдружението;

 5. Маркетингови и социологически проучвания;

 6. (нова реш. на ОС от 18.10.2012 г.) Организиране на услуги по подбор на персонал в сферата на ИКТ.

(2) (нова – реш. на ОС от 12.10.2004 г.) Сдружението не разпределя печалба.

(3) (предишна ал. 2 – реш. на ОС от 12.10.2004 г.) В качеството си на юридическо лице сдружението може да учредява търговски дружества.

 

IV. ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

 

Органи на сдружението (отм. предишен текст на чл. 14, ал. 1, изм. – реш. на ОС от 12.10.2004 г.)

Чл. 13. Органите на сдружението са Общо събрание и Управителен съвет.

 

Факултативни органи (предишен текст на чл. 14, ал. 2 – реш. на ОС от 12.10.2004 г.)

Чл. 14. (изм. – реш. на ОС от 19.04.2007 г.) По решение на Управителния съвет може да бъде назначен изпълнителен директор и/или да бъдат образувани помощни органи – експертни съвети и комисии, конкурсни комисии, консултантски звена и други според потребностите.

 

V. ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

Характер. Състав. Представителство

Чл. 15. (1) (изм. – реш. на ОС от 12.10.2004 г.) Общото събрание е върховен орган на сдружението.

(2) (нова – реш. на ОС от 12.10.2004 г.; изм. и доп. – реш. на ОС от 15.09.2005 г.; изм. реш. на ОС от 15.07.2011 г.; изм. реш. на ОС от 18.10.2012 г., изм. реш. на ОС от 22.04.2016 г., изм. – реш. на ОС от 31.01.2019 г.) В Общото събрание участват всички членове на сдружението, които са заплатили дължимия членски внос до провеждането на Общото събрание.

(3) (нова – реш. на ОС от 12.10.2004 г.) Членовете на сдружението участват в Общото събрание лично или чрез представител. Членовете се представляват в Общото събрание от лицето с представителна власт по съдебно решение, от лицето, посочено като представител в сдружението или от друго лице с надлежно писмено пълномощно. Едно лице може да представлява не повече от трима членове на сдружението въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

 

Свикване на Общото събрание

Чл. 16. (1) (нова – реш. на ОС от 12.10.2004 г.) Общото събрание се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно.

(2) (изм. – реш. на ОС от 12.10.2004 г.; изм. – реш. на ОС от 19.04.2007 г., изм. – реш. на ОС от 31.01.2019 г.) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете. Ако в последния случай Управителния съвет не свика Общото събрание в двуседмичен срок, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(3) Поканата съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(4) (изм. – реш. на ОС от 19.04.2007 г., изм. – реш. на ОС от 31.01.2019 г.) Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението или се публикува на сайта на сдружението http:www.bgsec.org, най-малко един месец преди насрочения ден.

(5)(нова – реш. на ОС от 31.01.2019 г.) Общото събрание на сдружението може да бъде провеждано на място, различно от населеното място по седалището на  сдружението.

 

Списък на присъстващите. Протокол (нов – реш. на ОС от 12.10.2004 г.)

Чл. 17. (1) (изм. – реш. на ОС от 06.06.2013 г., изм. реш. на ОС от 22.04.2016 г., изм. – реш. на ОС от 31.01.2019 г.) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове и техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(2) За заседанието на Общото събрание се води протокол. Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието.

 

Кворум. Право на глас

Чл. 18. (1) (изм. – реш. на ОС от 12.10.2004 г.; изм. – реш. на ОС от 19.04.2007 г.; изм. реш. на ОС от 15.07.2011 г., изм. – реш. на ОС от 06.06.2013 г. изм. реш. на ОС от 22.04.2016 г., изм. – реш. на ОС от 31.01.2019 г.) Общото събрание се счита за законно, ако присъстват най-малко половината от членовете на сдружението. При липса на кворум, събранието се отлага за един час по-късно, при същия дневен ред и се счита за законно, колкото и членове да се явят.

(2) (изм. – реш. на ОС от 12.10.2004 г.; изм. реш. на ОС от 15.07.2011 г., изм. – реш. на ОС от 06.06.2013 г., изм. реш. на ОС от 22.04.2016 г., изм.- реш. на ОС от 31.01.2019 г.) В Общото събрание всеки член има право на един глас.

(3) (отм. – реш. на ОС от 31.01.2019 г.)

(4) (отм. – реш. на ОС от 31.01.2019 г.)

 

Компетентност на Общото събрание

Чл. 19. Общото събрание:

1. Определя основните насоки в дейността на сдружението, приема програми, перспективни планове и отделни задачи с оглед изпълнението на целите и задачите му;

2. (доп. – реш. на ОС от 12.10.2004 г.) Приема правилник за дейността на сдружението и други вътрешни актове;

3. (изм. – реш. на ОС от 12.10.2004 г.; изм. – реш. на ОС от 15.09.2005 г.) Избира и освобождава членове на Управителния съвет;

4. (доп. – реш. на ОС от 12.10.2004 г.) Избира Председател и Заместник-председател на Управителния съвет измежду членовете на УС;

5. Изслушва и приема отчета и плана за дейността на Управителния съвет, приема бюджета на сдружението за следващата финансова година и взема решение за освобождаване на членовете на Управителния съвет от отговорност;

6. Допълва и изменя Устава;

7. (доп. – реш. на ОС от 12.10.2004 г.) Взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;

8. Взема решения за организиране и участие на сдружението във важни обществени прояви, свързани с целите му;

9. (изм. и доп. – реш. на ОС от 12.10.2004 г., изм. - реш. на ОС от 31.01.2019 г., изм. - реш. на ОС от 08.06.2023 г.) Определя размерът на встъпителния членския внос, както и схемите и сроковете за плащане на различните видове членски внос. Възлага на Управителния съвет при мотивирано и единодушно решение, възможността да променя размерът на определения месечен членски внос в посока намаляване или в посока увеличение до 15% ( петнадесет процента).

10. (нова – реш. на ОС от 12.10.2004 г.) Взема решение за участие в други организации;

11. (нова – реш. на ОС от 12.10.2004 г.) Приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;

12. (нова – реш. на ОС от 12.10.2004 г., отм. – реш. на ОС от 06.06.2013 г.).

 

Мнозинства (изм. – реш. на ОС от 12.10.2004 г.)

Чл. 20. (1) (изм. – реш. на ОС от 15.09.2005 г.; изм. реш. на ОС от 15.07.2011 г., изм. реш. на ОС от 22.04.2016 г., изм. – реш. на ОС от 31.01.2019 г.) Решенията в Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство на гласовете на присъстващите или представени на събранието членове на сдружението, но за решение по чл. 19, т. 6 и т. 7 (допълване и изменение на Устава, за прекратяване на сдружението или за преобразуването му) е необходимо мнозинство 2/3 от присъстващите или представени на събранието членове на сдружението.

(2) (изм. – реш. на ОС от 15.09.2005 г.; изм. реш. на ОС от 15.07.2011 г.) По въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени, не могат да се вземат решения, освен ако всички членове с право на глас присъстват и нямат възражения по промените в дневния ред.

 

Конфликт на интереси (изм. – реш. на ОС от 12.10.2004 г.)

Чл. 21. Никой член няма право да гласува при решаване на въпроси, отнасящи се до него, включително за изключването му от сдружението, неговия съпруг, неговите възходящи и низходящи роднини, до роднините му по съребрена линия и по сватовство до втора степен, както и до юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

 

VI. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

Характер. Състав. Мандат.

Чл. 22. (1) (нова – реш. на ОС от 12.10.2004 г.) Управителният съвет е управителен орган на сдружението, който управлява дейността на сдружението и го представлява.

(2) (нова – реш. на ОС от 12.10.2004 г.; изм. – реш. на ОС от 19.04.2007 г.) Управителният съвет се състои от 7 члена – физически лица, които се ползват с добро обществено и професионално име, притежават подходяща професионална квалификация и опит и работят и защитават целите на сдружението.

(3) (нова – реш. на ОС от 30.05.2008 г., изм. – реш. на ОС от 31.01.2019 г.) Юридически лица, които са членове на сдружението, могат да посочват за членове на управителния съвет физически лица,

(4) (нова – реш. на ОС от 12.10.2004 г.; изм. – реш. на ОС от 15.09.2005 г.; предишна ал. 3 – реш. на ОС от 30.05.2008 г.) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 2 (две) години.

(5) (нова – реш. на ОС от 30.05.2008 г.) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничения.

(6) (нова – реш. на ОС от 30.05.2008 г.) При изтичане на мандата на член на Управителния съвет той продължава да изпълнява своите правомощия до избиране на нов член.

(7) (нова – реш. на ОС от 12.10.2004 г.; доп. – реш. на ОС от 15.09.2005 г.; изм., предишна ал. 4 – реш. на ОС от 30.05.2008 г.) Управителният съвет може да вземе решение за подаване на колективна оставка. В такъв случай Управителният съвет свиква в тримесечен срок извънредно Общо събрание за избор на нов Управителен съвет. До избиране на нов Управителен съвет, досегашният Управителен съвет продължава да изпълнява своите функции.

 

Членове на Управителния съвет (нов – реш. на ОС от 15.09.2005 г.)

Чл. 22а. (1) Членовете на Управителния съвет са длъжни да участват активно в неговата работа.

(2) Член на Управителния съвет може да подаде оставка по всяко време, като оставката се представя на Управителния съвет. В такъв случай Управителният съвет свиква в тримесечен срок извънредно Общо събрание за избор на нов член на Управителния съвет. Новоизбраният член на Управителния съвет довършва мандата на члена, на чието място е избран.

(3) (изм. реш. на ОС от 15.07.2011 г., изм. – реш. на ОС от 31.01.2019 г.) Член на Управителния съвет може да бъде предсрочно освободен от поста си от Общото събрание по предложение на Управителния съвет или на член на сдружението в следните случаи:

 1. Нарушение на Устава на сдружението;

 2. Системно неучастие в заседанията на Управителния съвет;

 3. Уронване престижа на сдружението.

 4. (нова – реш. на ОС от 04.06.2021 г.) При участие в ръководни органи на Сдружения или Организации с идентични или сходни цели и/или предмет на дейност като на Сдружение за електронни комуникации.

 

Автоматично прекратяване на членство в Управителния съвет (нов – реш. на ОС от 30.05.2008 г.)

Чл. 22б. (1) Членството в Управителния съвет на член на Управителния съвет се прекратява автоматично в следните случаи:

 1. С прекратяване на членството в сдружението на съответното юридическо лице, посочило члена на Управителния съвет по чл. 22, ал. 3; или

 2. С получаване от Управителния съвет чрез неговия Председател на искане, отправенo от съответното юридическо лице, посочило члена на Управителния съвет по чл. 22, ал. 3. Искането по предходното изречение не е необходимо да се мотивира.

(2) В случаите по ал. 1 Управителният съвет свиква в тримесечен срок извънредно Общо събрание за избор на нов член на Управителния съвет. Новоизбраният член на Управителния съвет довършва мандата на члена, на чието място е избран.

 

Заседания. Кворум и мнозинство

Чл. 23. (1) (изм. – реш. на ОС от 12.10.2004 г.) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж месечно. Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя, а в негово отсъствие – от Заместник-председателя.

(2) (изм. – реш. на ОС от 12.10.2004 г.; изм. – реш. на ОС от 19.04.2007 г.;) Заседанията на Управителния съвет се провеждат, ако присъстват повече от половината от членовете му, а решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, с изключение на решенията, за които по закон се изисква мнозинство от всички членове (в т.ч. решения по разпореждане с имуществото на сдружението при спазване на изискванията на този Устав и решения по извършване на ликвидацията на сдружението).

(3) (нова – реш. на ОС от 12.10.2004 г.) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(4) (изм., предишна ал. 3 – реш. на ОС от 12.10.2004 г.) Въпросите, по които гласовете в УС се разпределят поравно “за” и “против”, се отнасят от Председателя на УС за решение на първото следващо заседание на Управителния съвет; в случай, че гласовете отново се поделят по равно, въпросът се отнася от Председателя на УС за решаване от Общото събрание на сдружението.

(5) (изм., предишна ал. 4 – реш. на ОС от 12.10.2004 г.) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

(6) (нова – реш. на ОС от 19.04.2007 г.) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат представлявани от трети лица в заседанията на Управителния съвет въз основа на общо или специално писмено пълномощно.

(7) (нова – реш. на ОС от 19.04.2007 г.) В заседанията на Управителния съвет участва и изпълнителният директор със съвещателен глас.(8) (нова – реш. на ОС от 31.01.2019 г.) За заседанието на Управителния съвет се води протокол. Протоколът се подписва от председателстващия и секретаря на съответното заседание.

 

Компетентност на Управителния съвет

Чл. 24. (изм. – реш. на ОС от 12.10.2004 г.) Управителният съвет:

 1. (доп. – реш. на ОС от 30.01.2015 г.) Взема решения за начина на разпореждане с имуществото на сдружението, с оглед неговото опазване и увеличаване и възлага на Председателя, Заместник-председателя на Управителния съвет и/или Изпълнителен директор на сдружението да извършва съответните разпоредителни действия за изпълнението на целите и задачите му;

 2. Определя членовете в управителните органи на юридически лица, учредени от сдружението, в съответствие с уставите им;

 3. (доп. – реш. на ОС от 30.01.2015 г.) Назначава и освобождава изпълнителен директор на сдружението, който осъществява правата си и изпълнява задълженията си по трудово правоотношение със сдружението, има право на самостоятелна представителна власт и осъществява непосредственото ръководство и координация на работата на сдружението в съответствие с устава, решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;

 4. (предишна т. 3 – реш. на ОС от 19.04.2007 г.) Организира изпълнението на решенията на Общото събрание;

 5. (предишна т. 4 – реш. на ОС от 19.04.2007 г.) Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет. В рамките на бюджета и плана за дейността си, приет от Общото събрание, взема решения за целесъобразно изразходване на предвидените средства за целите и задачите на сдружението;

 6. (нова – реш. на ОС от 12.10.2004 г.; предишна т. 5 – реш. на ОС от 19.04.2007 г.) Подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението

 7. (изм., предишна т. 5 – реш. на ОС от 12.10.2004 г.; предишна т. 6 – реш. на ОС от 19.04.2007 г.) Приема нови членове;

 8. (нова – реш. на ОС от 06.06.2013 г.) Изключва членове на сдружението и констатира отпадане на членове поради невнасяне на членски внос;

 9. (нова – реш. на ОС от 19.04.2007 г., предишна т. 8 – реш. на ОС от 06.06.2013 г.) Приема технико-организационна структура на сдружението и правила за назначаване и освобождаване на административния персонал на сдружението по предложение на изпълнителния директор;

 10. (отм. – реш. на ОС от 31.01.2019 г.).

 11. (изм., предишна т. 6 – реш. на ОС от 12.10.2004 г.; предишна т. 8 – реш. на ОС от 19.04.2007 г., предишна т. 10 – реш. на ОС от 06.06.2013 г.) Решава други въпроси, които са му възложени от Общото събрание, както и всички въпроси, които по закон или съгласно този Устав не са от компетентността на друг орган.

 12. (нова – реш. на ОС от 08.06.2023 г.) Управителния съвет, мотивирано и при единодушно решение, може да променя размерът на определения месечен членски внос в посока намаляване или в посока увеличение до 15% (петнадесет процента).

 

Председател и заместник-председател

Чл. 25. (изм. – реш. на ОС от 12.10.2004 г.) Председателят и заместник-председателят на Управителния съвет:

 1. (изм. – реш. на ОС от 12.10.2004 г.) Организират изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет;

 2. (изм. – реш. на ОС от 12.10.2004 г.) Организират дейността на сдружението, осъществяват оперативното му ръководство, осигуряват стопанисването и опазването на неговото имущество;

 3. (изм. – реш. на ОС от 12.10.2004 г.) Сключват договори със служителите на сдружението;

 4. (изм. – реш. на ОС от 12.10.2004 г.) Представляват заедно и поотделно сдружението в страната и в чужбина и изпълнява функциите, които са им възложени с Устава или от Общото събрание.

 

Изпълнителен директор (нов – реш. на ОС от 19.04.2007 г.)

Чл. 25a. (1) (изм. – реш. на ОС от 30.01.2015 г.) Управителният съвет може да избере и назначи изпълнителен директор, който представлява сдружението съвместно или поотделно с Председателя и Заместник-председателя на Управителния съвет и осъществява непосредственото ръководство и координация на работата на сдружението.

(2) (изм. – реш. на ОС от 30.01.2015 г.) Изпълнителният директор е служител на сдружението. Той се назначава и освобождава от Управителният съвет и може да не е негов член или член на сдружението. Назначаването става чрез трудов договор, като трудовото му възнаграждението се определя от Управителния съвет.

(3) Изпълнителният директор:

 1. Организира и осъществява оперативното ръководство на дейността на сдружението;

 2. Съгласува своята дейност с Председателя и Заместник-председателя на Управителния съвет;

 3. Осъществява пряко ръководство по отношение на служителите на сдружението;

 4. Отговаря за правилното и редовно водене на счетоводството на сдружението;

 5. Изготвя и предоставя на Управителния съвет проект на бюджет на сдружението;

 6. Оперативно контролира изпълнението на годишния бюджет на сдружението;

 7. Подготвя и внася в Управителния съвет годишен отчет за дейността на сдружението;

 8. Подготвя и предоставя на Управителния съвет годишен план за работа на сдружението;

 9. Контролира и организира събирането на членския внос на сдружението;

 10. Следи за изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет.

(4). (Отм. – реш. на ОС от 30.01.2015г.)

 

Секретариат

Чл. 26. (изм. – реш. на ОС от 12.10.2004 г.) (1) Дейността на Управителния съвет се подпомага от Административен секретар или Секретариат.

(2) (изм. – реш. на ОС от 31.01.2019 г.) Функциите по подпомагане на дейността на Управителния съвет се осъществяват от физическо лице или юридическо лице чрез посочено от него физическо лице/физически лица.

 

 

VII. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО

 

Чл. 27. (доп. – реш. на ОС от 30.01.2015 г.) (1) Сдружението се представлява от Председателя, Заместник-председателя на Управителния съвет и Изпълнителния директор заедно или поотделно.

(2) (доп. – реш. на ОС от 30.01.2015 г.) Управителният съвет определя обема на представителната власт на Председателя, Заместник-председателя, Изпълнителния директор, отделните членове или трети лица. Всякакви ограничения в представителната власт на Председателя, Заместник-председателя и Изпълнителния директор, наложени от Управителния съвет, нямат действие по отношение на добровсъвестни трети лица.

 

 

VIІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

 

Чл. 28. (1) (изм. – реш. на ОС от 12.10.2004 г., изм. – реш. на ОС от 31.01.2019 г.) Освен по решение на Общото събрание, сдружението се прекратява и с решение на окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел, когато:

1. не е учредено по законния ред;

2. извършва дейност, която противоречи на Конституцията, на законите и на добрите нрави;

3. е обявено в несъстоятелност.

4. ( нова – реш. на ОС от 31.01.2019 г.) е включено в списъка по чл. 5 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма или има данни, че осъществява дейност за подпомагане на тероризма.

(2) (нова – реш. на ОС от 12.10.2004 г.; изм. – реш. на ОС от 19.04.2007 г.) Решението на съда по ал. 1, т. 1, 2 и 3 се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора.

(3) (нова – реш. на ОС от 12.10.2004 г., изм.- реш. на ОС от 31.01.2019 г.) Съдът дава срок до 6 месеца за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици, освен в случаите на ал.(1), т.4.

(4) (нова – реш. на ОС от 12.10.2004 г.) В случаите на ал. 2 прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.

Чл. 29. Прекратяването на сдружението се вписва служебно, когато то е постановено от съда и по съобщение на Управителния съвет - в останалите случаи.

Чл. 30. (доп. – реш. на ОС от 12.10.2004 г.) След прекратяването и ликвидацията на сдружението, остатъкът от имуществото му след удовлетворяване на кредиторите се предава на сходна организация с нестопанска цел, която ще отговаря за задълженията на сдружението до размера на полученото имущество.

 

 

IX. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. (изм. – реш. на ОС от 12.10.2004 г.; предишен чл. 31– реш. на ОС от 15.09.2005 г.) Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

§ 2. (изм. – реш. на ОС от 12.10.2004 г.; предишен чл. 32– реш. на ОС от 15.09.2005 г.) Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

§ 3. (нов – реш. на ОС от 12.10.2004 г.; предишен чл. 33– реш. на ОС от 15.09.2005 г.; изм. – реш. на ОС от 19.04.2007 г.) Членове на сдружението, които са били обикновени редовни членове към датата на приемане на измененията в настоящия устав на 19.04.2007 г., автоматично продължават членството си като редовни членове – 1-во ниво. Членове на сдружението, които са били привилегировани членове към датата на приемане на измененията в настоящия устав на 19.04.2007 г., автоматично продължават членството си като редовни членове – 3-то ниво.

§ 4. (нов – реш. на ОС от 15.07.2011 г.) Членове на сдружението, които са асоциирани членове към датата на приемане на измененията в настоящия устав на 15.07.2011 г., могат да подадат заявление за членство от 1-во, 2-ро или 3-то ниво или уведомление за напускане на сдружението в срок до един месец от датата на измененията. При липса на изразена воля в посочения срок членството им се прекратява автоматично с изтичане на срока, за който е заплатен членски внос към момента на измененията. До подаване на заявление за членство от 1-во, 2-ро или 3-то ниво, съответно до прекратяване на членството, тези членове имат правата на асоциирани членове съгласно действащия към момента на приемане на измененията текст на Устава.

§5. (нов – реш. на ОС от 31.01.2019 г.)Предвид приетите промените в Устава се изменя решение на Общото събрание на СЕК от 22.04.2016 г. относно „Определяне дължимостта и размерите на членския внос, начина и срока за внасянето му в Сдружение за електронни комуникации“, като текстовете, които не се засягат от настоящите промените в Устава остават в сила.

 

Настоящият устав е приет на 12.02.2003 г. и е изменян и допълван на 12.10.2004 г., на 15.09.2005 г., 19.04.2007 г., 30.05.2008 г., 15.07.2011 г., 18.10.2012 г., 21.02.2013 г., 06.06.2013 г., 30.01.2015 г., 04.06.2015г., 22.04.2016 г., 31.01.2019 г. ,04.06.2021г.и 08.06.2023 г.


 

Copyright © BGSEC.org 2024