Етичен кодекс

І. Общи положения


1. Този Етичен кодекс определя принципите и правилата на поведение на всеки член на СДРУЖЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИИ (СЕК) за гарантиране на професионална етика, честна конкуренция и равнопоставеност при осъществяване на дейността му в пазарни условия.
2. Всеки член на СЕК декларира, че освен Устава ще спазва и този Етичен кодекс.
3. Нормите на Етичния кодекс са еднакво задължителни за всички членове на СЕК.
4. В този документ всяко позоваване на прилагане на разпоредба от Устава на СЕК е позоваване на разпоредбата след последното й изменение или въвеждане.
5. Етичният кодекс подлежи на развитие и усъвършенстване, за да съответства най-пълно на общественото развитие и технологичния напредък.

 

ІІ. Отношения между членове на СЕК


6. Отношенията между членовете на Сдружението се базират на принципа на взаимно доверие, толерантност и етичност.
7. Член на ръководен орган на СЕК няма право под никаква форма да използва това свое положение за получаване на каквито и да е било предимства или облаги за ръководена или свързана с него фирма.

 


ІІІ. Общи клаузи със значение за дейността на членове на СЕК


8. Всички членове на СЕК, редовни и асоциирани, се задължават най-стриктно да спазват Закона за защита на конкуренцията, за което освен предвидените по закона санкции, носят отговорност и пред Седружението.
9. В своите сделки с клиентите и помежду си членовете на СЕК винаги действат почтено и открито.
10. За грубо нарушение на етиката се счита преднамереното вербуване на клиенти на друг доставчик, независимо дали е член или не на СЕК.
11. Членовете на СЕК, поддържащи или изграждащи страници, информационни или други услуги по Интернет, са длъжни да не копират, публикуват и използват информация, без изричното съгласие на притежателя й.
12. Членовете на СЕК си сътрудничат при разследването и възпрепятстването на хакерски атаки и други злонамерени дейности.

 


ІV. Договори с клиенти


13. В договорите си с клиентите Членовете на СЕК се задължават:
да запознават всички свои клиенти със своите Общи условия преди да ги регистрират като потребители на услугите, които предлагат.
да включват клаузи, изискващи от клиентите да спазват всички нормативни разпоредби на Република България при осъществяване на дейността и използването на предоставяните им услуги.
14. Членовете на СЕК уведомяват своите клиенти за съществуването на този Етичен кодекс и за процедурата за оплакване, когато тази процедура е достъпна за клиента.
15. Всеки Член на СЕК се задължава да предоставя в СЕК информация за неиздължили се или некоректни клиенти с цел публикуването й в съответния регитър, поддържан от СЕК.
16. Членовете на СЕК - доставчици на Интернет услуги се задължават да идентифицират своите клиенти, доколкото това е възможно.
17. Членовете на СЕК - доставчици на Интернет услуги прилагат към своите Общи условия рубриката "Правила и препоръки за правилно използване на Интернет". Тя трябва да включва текст за коректното поведение на Клиента в Интернет. Този текст за "правилно използване" ще даде на доставчиците на Интернет-услуги възможността да вземат всички необходими мерки (например прекъсване на услугата).
18. Членовете на СЕК - доставчици на Интернет услуги са длъжни да възпрепятстват и да не стимулират използването на ИНТЕРНЕТ в разрез с Правила и препоръки за правилно използване на Интернет (Раздел VІІІ на този Етичен кодекс), както от страна на свои клиенти, така и от трети лица. В случаите, когато има основателен сигнал за нарушения по чл.45 и чл. 46 на този кодекс Доставчика се задължава срочно да предприеме действия за отстраняването им.
19. Членовете на СЕК - доставчици на Интернет услуги предоставят на разположение на клиентите си е-mail адрес, предназначен за получаване на рекламации за данни за незаконни практики по мрежата.

 


V. Реклами и ценова информация


20. Недопустимо е манипулативното и заблуждаващо предлагане или налагане на цени, стоки и услуги.
21. Всяка реклама или друга публична изява, създаваща невярна представа за качеството и условията на извършваната дейност или предлаганите стоки и услуги, се смята за неетична.
22. Членовете на СЕК трябва да полагат зависещите от тях усилия за да гарантират, че ценовата информация и рекламните материали (с изключение на Съдържание на трети лица):
а) не са от такъв характер, че да подвеждат чрез неточност, неяснота, преувеличения или други пропуски.
b) не се използват за описание, поощряване или улесняване на практики, които противоречат на законите на Република България.
c) не съдържат материали, които дискредитират, обиждат или представят в невярна светлина други участници на пазара.

 

 

VІ. Информация за членовете на СЕК


23. СЕК има право да предоставя при поискване на трети лица информация, свързана с характера на дейността на своите членове само в съответствие с данните, съдържащи се в Публичния регистър на Интернет доставчиците. Информацията трябва да е обективна и да не дава предимства на една фирма пред друга.
24. СЕК поддържа публичен регистър с информация за своите членове. Информацията се събира и актуализира само въз основа на писмено подадената от всеки член на СЕК информация, заверена от нейния ръководител, който определя обхвата и съдържанието на данните и носи отговорност за верността им.
25. Неточното представяне на информация или подаването на невярна и подвеждаща информация за собствената си дейност или за дейността на други фирми, членове на СЕК, е в противоречие с етичните норми и се счита за грубо нарушение на този Етичен кодекс.
26. Всяко лице може да предоставя в СЕК информация, която засяга интересите на членове на СЕК. Такава информация би могла да бъде свързана с технологични нововъведения, държавни разпоредби и друга информация, засягаща интересите на СЕК.
27. Не може да се изисква от членовете на СЕК да дават информация, която е вътрешна или представлява търговска тайна за фирмата.
28. Всеки член на СЕК трябва да уведомява останалите членове, в случай, че научи информация, която накърнява интересите на асоциацията като цяло или на фирми, които са нейни членове.
29. СЕК създава и поддържа публичен регистър с информация за неизправни клиенти на своите членове. Информацията се събира и актуализира въз основа на подадената от всяка фирма писмена информация, заверена от нейния ръководител, който носи отговорност за верността на данните.
30. СЕК създава и поддържа публичен регистър с информация за лица и организации, които използват неправомерно Интернет. Информацията се събира и актуализира въз основа на подадената от фирмите писмена информация, заверена от нейния ръководител, който носи отговорност за верността на данните.

 


VІІ. Процедура за оплакване и санкции


Оплакване


31. Член на СЕК, Клиент или друго лице (Подател на оплакване) може да подаде оплакване до Управителния съвет на СЕК (УС на СЕК), че Член на СЕК е действал в нарушение на Устава и Етичния кодекс на БИНА (Оплакване).
32. УС на СЕК изисква от съответния Член да приложи необходимите усилия в приемлив за двете страни срок за разрешаване на Оплакването.
33. Когато Подател на оплакване извести УС на СЕК, че негово Оплакване не е разрешено по задоволителен за него начин в определения срок и в съответствие с договора му, УС на СЕК информира Подателя на оплакване, че може да поиска неговото Оплакване да бъде разгледано по Процедурата за оплакване, изложена по-долу.

Процедура за разглеждане на Оплакване


34. Процедурата за разглеждане на оплакване се прилага, когато Подател на оплакване поиска от УС на СЕК неговото Оплакване да бъде разгледано в съответствие с тази процедура.
35. УС на СЕК задейства тази процедура в срок от пет работни дни след получаването на писменото Оплакване.
36. Подателя на оплакване излага Оплакването си в писмена форма и го предоставя на УС на СЕК заедно с такса от 20 (двадесет) лева, която не подлежи на възстановяване, за административните разходи по разглеждането на Оплакването.
37. УС на СЕК препредава Оплакването на съответния Член и изисква от него в срок от десет работни дни да изпрати в УС на СЕК писмен отговор на Оплакването.
38.Председателя на УС на СЕК или упълномощени от него членове на УС на СЕК могат да извършат допълнително разследване на Оплакването, за което представят доклад по Оплакването на следващото заседание на УС.
39. УС на СЕК на свое заседание разглежда всички материали по Оплакването и решава дали е имало нарушение на Етичния кодекс. Лица, които са членове на УС и представляват Члена, срещу когото е подадено Оплакването или Подателя на оплакването, не могат да участват в разискванията и вземането на решение по това Оплакване.
40. Окончателното решение по Оплакването се взема от УС на СЕК. Копие от решението на УС се предоставя в писмена форма на Подателя на оплакването и на съответния Член.
41. Когато Оплакването попада в юрисдикцията на определен регулаторен орган, УС на СЕК може да реши да отнесе Оплакването до този орган, като приложи и своето решение по Оплакването.
42. Когато УС на СЕК прецени, че предметът на Оплакването е обект на съдебно разглеждане, на Подателя на оплакването се препоръчва да се отнесе към съда.


Санкции


43. Когато в резултат на Процедурата за разглеждане на оплакване и като вземе под внимание всички съответни обстоятелства УС на СЕК прецени, че Член на БИНА е нарушил Устава или Етичния кодекс, той може да реши:
a) да поиска от Члена да отстрани нарушението;
b) да поиска уверения от Члена или друго свързано лице, по отношение на бъдещо поведение според условия, определени от УС;
c) да поиска от Члена да възстанови на Клиента таксите за услугите, които Клиентът е платил на Члена;
d) да прекрати временно членството на Члена в БИНА без цялостно или частично възстановяване на членския внос;
e) да предложи на Общото Събрание на БИНА изключването на Члена, в съответствие с Устава на БИНА.
44. Решението на Общото Събрание на СЕК за изключването на Члена се публикува.

 


VІІІ. Правила и препоръки за правилно използване на Интернет


45. Забранява се използването на Интернет, за пропагандиране на прояви, действия, движения, организации и пр., които са свързани с подтикване към война, насилие, расова, етническа и национална нетърпимост, криминални престъпления, детска порнография, нарушение на обществения ред и законите на Република България.
46. Забранява се подстрекаването, подпомагането и провеждането по какъвто и да било начин на трафични атаки от вида на флууд, смърф, мейл бомби и др. подобни.
47. Допустимо е изпращането на електронна поща от член на СЕК до множество потребители само и единствено в следните два случая:

a) Потребителят доброволно е предоставил електронен адрес, като изрично е дал съгласието си да получава съответната информация на посочения от него електронен адрес;
b) Доставчикът, поддържащ определен електронен адрес, има право да изпрати информация на същия този адрес, свързана с предоставяните от него услуги.
48. Недопустимо е използването на Интернет за проникване в отделни компютри или компютърни мрежи без изричното съгласие на притежателите им, независимо от целите, предизвикали такива действия.
49. Недопустимо е използването на възможностите на Интернет за действия в ущърб на други потребители на мрежата.
50. Доставчиците на Интернет предоставят на Потребителите на Мрежата указания за наличния филтриращ софтуер, който могат да използват при филтрирането на съдържание, което те смятат за неподходящо.
51. Доставчиците на Интернет и Потребителите на Мрежата трябва да разполагат със софтуерни средства, които могат да използват за защита на личните си данни.

 

Copyright © BGSEC.org 2024