Информация за членство

Информация за членство

 

Видовете членство в Сдружение за електронни комуникации: преференциално, първо или второ ниво, членство за юридически лица с нестопанска цел или физически лица.

Всеки член на Сдружението има право лично или чрез свой представител:

1. Да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;

2. Да бъде информиран за дейността на сдружението;

3. (изм. реш. на ОС от 22.04.2016 г) Да получава и ползва безвъзмездно събрана от сдружението информация;

4. Да изразява становища и да участва при изготвяне на официални становища и документи от сдружението;

5. Да участва в срещи, инициативи и други дейности на сдружението;

6. Да участва безплатно в организираните от сдружението семинари и конференции;

7. Да ползва безплатно имуществото, техниката и съоръженията на сдружението;

8. По решение на Управителния съвет да участва в международната дейност на Сдружението за негова сметка;

9. Да участва в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание с право на глас;

10.Да бъдат избирани негови представители или номинирани от него лица в органите на управление на сдружението.

 

Членовете от първо ниво имат всички посочени по-горе права, като в допълнение на това те и посочени от тях представители имат право да участват в работата на Общото събрание с право на два гласа.

 

Преференциалният член има всички посочени по-горе права, като в допълнение на това той или посочен от него представител има право да участва в работата на Общото събрание с право на три гласа.

 

Членовете физически лица или юридически лица с нестопанска цел могат да участват в работата на Общото събрание само със съвещателен глас.


 

Членовете на Сдружението заплащат годишен членски внос, като размерът му за различните видове членство е както следва:

 · Член от преференциално ниво – годишен членски внос в размер на 6 000 лева, платим на 12 равни месечни вноски по 500 лв.;

· Член от първо ниво – годишен членски внос в размер на 3 600 лева, платим на 12 равни месечни вноски по 300 лв.;

· Член от второ ниво – годишен членски внос в размер на 1 200 лева, платим на 12 равни месечни вноски по 100 лв. 

По решение на общото събрание от 22.04.2016 г. встъпителния членски внос е равен на 0(нула) лева.

 

В случай че желаете да кандидатствате за член на СЕК, е необходимо да представите молба в писмена, включително електронна, форма до Управителния съвет, в която да уточните вида на членството –преференциално, 1-во или 2-ро ниво, юридическо лице с нестопанска цел или физическо лице, да посочите лице, което ще ви представлява в сдружението и да приложите декларация, че сте запознати и приемате Устава на сдружението.

 

 Всяко заявление за членство се разглежда от Управителния съвет на Сдружението, от чиято компетентност е приемането на нови членове.

Copyright © BGSEC.org 2024