Покана за Общо събрание на СЕК 28.09.2022 г.

25/08/2022

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на сдружение с нестопанска цел

 „Сдружение за електронни комуникации”

 

Уважаеми членове на Сдружение за електронни комуникации,

Управителният съвет на Сдружение за електронни комуникации (СЕК, Сдружението) свиква Общо събрание на СЕК на 28.09.2022г. от14.00 ч. в офиса на Сдружението наадрес:1592, България,гр. София, бул. Асен Йорданов №8,етаж 9 при следния дневен ред:

1.      Избор на нов член на Управителния съвет (УС) за довършване на мандата на Владимир Попов във връзка с чл.22б от Устава на СЕК;

2.     Предложение за промяна в Устава на СЕК в чл.22, ал.2, относно увеличаване на броя на членове на УС;

3.      Избор на нови членове на УС, след конкретно решение по т. 3.

4.      Избор на Зам. Председател на УС.

5.      Разни.

Материалите за Общото събрание ще бъдат на разположение на заинтересованите в секретариата на СЕК 14 дни преди Общото събрание и могат да бъдат получени на следния адрес: гр. София, бул. Асен Йорданов № 8, етаж 9, както и преди самото събрание при регистрацията за участие. При липса на кворум събранието ще се проведе на 28.09.2022 г.от 15.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Молим, в случай че не сте в състояние да присъствате лично на Общото събрание да осигурите присъствието на Ваш упълномощен представител с писмено пълномощно.

Официалната покана може да видите тук:

                                                   С уважение:

 

                                                                            Иван Иванов

                                                                             Председател на УС на СЕК<< Назад

Copyright © BGSEC.org 2023