Покана за Общо събрание на СЕК - 04.06.2021 г. - 13:30 ч.

26/04/2021

ПОКАНА

 

за свикване на Общо събрание на сдружение с нестопанска цел

Сдружение за електронни комуникации”

 

 

Уважаеми членове на Сдружение за електронни комуникации,

 

Управителният съвет на Сдружение за електронни комуникации (СЕК, Сдружението) свиква Общо събрание на СЕК на 04.06.2021 г. от 13.30 ч. в Голяма конферентна зала на „Дом на учения“ - БАН с адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход“ №50 при следния дневен ред:

 

  1. Приемане на годишния отчет за дейността на Сдружението за 2020 г.;

  2. Вземане на решение за освобождаване на членовете на УС от отговорност;

  3. Приемане на Приоритети, Програма за дейността и Бюджет на СЕК за 2021 г.;

  4. Вземане на решение за смяна на адреса на Сдружението;

  5. Гласуване на промени в Устава на Сдружението;

  6. Избор на нов Управителен съвет ;

  7. Избор на Председател и Зам. Председател на Управителния съвет;

  8. Разни.

 

Материалите за Общото събрание ще бъдат на разположение на заинтересованите в секретариата на СЕК 14 дни преди Общото събрание и могат да бъдат получени на следния адрес: гр. София, жк. Младост 1, бл. 168, офис 3, както и преди самото събрание при регистрацията за участие. При липса на кворум събранието ще се проведе на 04.06.2021 г. от 14.30 ч., на същото място и при същия дневен ред.

 

Молим, в случай че не сте в състояние да присъствате лично на Общото събрание, да осигурите присъствието на Ваш упълномощен представител с писмено пълномощно.

Провеждането на събранието е съобразено с всички противоепидемични мерки.

 

С уважение:

 

Иван Иванов

Председател на УС на СЕК

 

Официалната покана може да видите тук.<< Назад

Copyright © BGSEC.org 2023