Общо събрание на СЕК 08.06.2023 г. - 13.30 ч.

08/06/2023

ПОКАНА
за свикване на Общо събрание на сдружение с нестопанска цел  „Сдружение за електронни комуникации”

Уважаеми членове на Сдружение за електронни комуникации,

Управителният съвет на Сдружение за електронни комуникации (СЕК, Сдружението) свиква Общо събрание на СЕК на 08.06.2023 г. от 13.30 ч. в конферентната зала на Гранд хотел „Поморие“ с адрес: 8200, България, гр. Поморие, ул. проф. Стоянов №5, при следния дневен ред:
    1. Приемане на годишния отчет за дейността на Сдружението за 2022 г.;
    2. Вземане на решение за освобождаване на членовете на УС от отговорност;
    3. Приемане на Приоритети, Програма за дейността и Бюджет на СЕК за 2023г.;
    4. Подаване на колективна оставка на УС на СЕК;
    5. Избор на нов Управителен съвет на СЕК;
    6. Избор на Председател и Зам. Председател на УС на СЕК;
    7. Взeмане на решение за промяна в Устава на СЕК;
    8. Разни.

Материалите за Общото събрание ще бъдат на разположение на заинтересованите в секретариата на СЕК 14 дни преди Общото събрание и могат да бъдат получени на следния адрес: гр. София, бул. Асен Йорданов № 8, етаж 9, както и преди самото събрание при регистрацията за участие. При липса на кворум събранието ще се проведе на 08.06.2023 г. от 14.30 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Молим, в случай че не сте в състояние да присъствате лично на Общото събрание да осигурите присъствието на Ваш упълномощен представител с писмено пълномощно.

                    С уважение:

                             Иван Иванов
                              Председател на УС на СЕК

Официалната покана може да видите тук: Pokana OS SEC 08_06_2023.pdf

 

<< Назад

Copyright © BGSEC.org 2023