Изх. № 14/15.06.2015 г.

16/06/2015

Относно:Съществуващи проблеми пред възможността за изграждане на електронна съобщителна инфраструктура

Уважаема Г-жо Павлова,

С писмо ваш вх.№ 92-00-339/18.05.2015 г. ви сезирахме относно необходимостта от незабавни промени в регулационните режими, с цел предприятия от сектора на електронните съобщения да могат спокойно да работят и инвестират в икономиката на страната. Бихме искали за пореден път да ви обърнем внимание, че има огромен натиск върху операторите на кабелни електронни съобщителни мрежи и изрично да отбележим, че контролиращите държавни и общински органи прилагат двоен стандарт при упражняването на задълженията си, като на проверки не се подлагат нито мрежата на БТК, нито общинските мрежи на радиоточките, нито мрежите на сателитните оператори. Повечето от тези мрежи са също толкова незаконни, колкото и другите, но единствената атака е към малките и средни оператори на пазара! А това предизвиква основателни съмнения относно „чистотата на намеренията“ им.

Искаме изрично да отбележим, че не е редно вие като министър да препращате жалбите ни за отговор към онези лица и институции, от действията на които се жалваме.

Решаването на проблемите ни изцяло зависи лично от вашата политическа воля. Бизнесът ни е изправен пред неразрешими проблеми и непреодолими препятствия, сравними с катастрофа поради няколко прости и взаимно свързани причини, оказващи пагубно въздействие върху фирмите от сектора. Те са валидни за територията на цялата страна и могат да се дефинират както следва:

  1. ДНСК и общините прилагат двоен стандарт при преценката си кои мрежи са законно изградени и кои – не. На много места ДНСК не признава законно издадени удостоверения за търпимост, издадени от общините, чрез позоваването на вече отменения „Закон за далекосъобщенията”. В него мрежите все още не бяха дефинирани като „строежи”, а бе даден краен срок за вкопаването им под земята до 01.01.2007 г. Тук се счита, че ако мрежата е била построена преди 01.01.2007 г. – тя не е била със статут на строеж и съответно към 01.01.2007 г. е трябвало да бъде „преобразувана в подземна”. Това тълкуване на закона, обаче, се прилага само и единствено по отношение на малките кабелни оператори, а въздушните мрежи на БТК, които исторически са построени много по-отдавна не се пипат, нито режат!

  2. Следва да отбележим, че самото „преобразуване” на мрежите в подземни може да стане по единствено два възможни начина: Чрез изграждане на собствена канална мрежа или чрез използване на подземната канална мрежа на БТК.

    • За изграждането на собствени канални мрежи сме се убедили, че общините са тромави, неефективни, без ясна визия и в общия случай – незаинтересовани. Повечето общини нямат приети подробни устройствени планове или същите са безнадеждно остарели. Без подробни устройствени планове изграждането на канална мрежа е невъзможно. Същевременно в централните части на големите градове няма и физическо място за изграждането на втора канална мрежа;

    • От многобройните си и дългогодишни опити сме се убедили, че няма крайна поредица от стъпки, осъществими за приемлив времеви период, която задължително да води до издаване на строително разрешение, независимо от желанието от наша страна и законовите срокове, наложени върху администрацията от ЗУТ и ЗЕС. Налице е разнобой в тълкуването на отделни членове и алиниеи, като същото стига до диаметрална противоположност в тълкуванията им от страна на отделни общински администрации и дори от съдилищата. Налице е „комичната” ситуация, при която сходни, или дори идентични съдебни казуси, касаещи изграждането на въздушни кабелни мрежи в отделни райони на страната, се решават от отделните съдилища по диаметрално противоположен начин. С други думи – което е допустимо в една част на страната е недопустимо в друга нейна част. Това особено важи за тълкуването на чл. 286 от ЗЕС, чиято витиевата и ясна само на ментора на неговия вносител формулировка доведе бизнеса ни до пълен крах и разпад. Понятия като „урбанизирана територия” и съюзът „и/или”, използван във формулировката му вече години наред водят до умопомрачение не един съд и община. Страдащи от всичката тази правна и нормативна каша сме само и единствено ние. А ние сме тези, които изведоха България на челно място в света по скорост на достъпа до Интернет. Ние сме тези, с чиито постижения се „гордее” премиерът;

    • Задължавайки ни да ползваме каналната мрежа на основния ни конкурент БТК,

ни правите изключително зависими от него и съответно поставяте БТК и     останалите оператори при различни условия, защото БТК получава огромни

суми от нас, с които финансира конкурентната ни дейност.

Създаването на такъв законов ред, който да води до постижим резултат след определен и краен брой стъпки не е наше задължение, а задължение на държавата.

Напоследък започнахме да се убеждаваме, че и подземната мрежа на БТК навсякъде в България е също толкова незаконна, колкото и всички останали мрежи според мерките на ДНСК. БТК също е частна компания. Тя също трябва да се подчинява на правилата. Защо тогава ДНСК не разрушава тяхната инфраструктура? Има цели градове, където мрежата на БТК я няма нанесена в никакви карти и регистри. Тя няма издадени удостоверения за ползване или за търпимост за каналаната си мрежа. За общинските власти по места - тя просто не съществува! А това осуетява и втория възможен начин за влизане на кабелните ни мрежи под земя. Такъв е случаят в Перник, където алтернативен оператор получил разрешение за изграждане на хибридна подземна мрежа (собствена канална с използване на част от мрежата на БТК), която сега не може да въведе в експлоатация единствено поради факта, че по документи подземна мрежа на БТК не съществува. Идентичени случаи има и в гр. Девня и на много други места.

И още нещо - разговор за въздушните кабелни мрежи не би трябвало въобще да има! Бегъл поглед върху най-развитите страни в света показва, че такива съществуват навсякъде. САЩ, Канада, Австралия, Нова Зеландия, Китай, Япония, Обединеното кралство и още много други са пример в това отношение. Дали те са по-бедни от нас и затова не си закопават кабелите под земята? Или са по-умни от нас и са осъзнали за какво всъщност служат стълбовете.

Искаме да обърнем особено внимание и на антените на сателитните оператори (също част от съобщителните мрежи, което ги приравнява към строежи, за които трябва да се издават и строителни книжа). Към момента никой не им е поискал разрешение, проверил или заел някаква официална позиция по темата. Освен, че загрозяват фасадите на сградите, за да се монтират и свържат с приемниците, се правят дупки във външни стени, които представляват общи части на сградите. С интерес ще следим след като се отпускат 1 млрд лева за саниране на сгради безвъзмездно, как държавата ще защити тези инвестиции. Какви мерки и действия ще предприеме да не бъдат надупчени външните стени и да не се захванат грозните сателитни чинии хаотично върху новите фасади, изградени с обществени средства (включително от данъците, които ние плащаме).

Вследствие на всичко написано до момента явно се вижда, че има действащи закони и подзаконови нормативни актове, коитоявно противоречат на обществения интерес и спъват развитието на сектора. Това рефлектира и върху всички процеси в държавата и икономиката. Задача на държавата е да следи за защита на интересите на своите граждани. Не е ли видно, че тези нормативни документи трябва да се променят?

Цялата държавана машина е насочила своите усилия да ликвидира въздушните мрежи на алтернативните оператори,  чрез тяхното премахване и то в период, в който се пише нов закон, където ще се предвижда възможността за изграждането им (съгласно директива 2014/61/ЕС от 15 май 2014 г на ЕС, която трябва да бъде имплементирана до края на 2015 г. в българското законодателство.) Кому е нужно това действие на ДНСК и общините по места? Още повече, че с писма от март и април тази година МРРБ и Върховна административна прокуратура, отново възлагат на ДНСК и общините да правят проверки и да премахват въздушни мрежи. За държавата явно е важно да се ликвидират малките и средни предприятия, които осигуряват значителен брой работни места и са алтернатива на големите монополни играчи, независимо от задълженията, които трябва страната да изпълни по програмата на ЕС „Цифрова Европа 2020“.

Госпожо Министър,

В продължение на години се мъчехме чрез всички възможни механизми да опишем, структурираме и аргументираме нашата позиция и проблеми с цел да направим ресорното министерство съпричастно към проблемите в сектора ни. Опитвахме се да изложим проблемите си максимално обосновано и аргументирано. За съжаление към момента единствените видими резултати от нашите усилия са: - Влошаването на ситуацията в бранша ни, която вече достигна своя предел;
- Фактът, че вече изчерпахме всички възможни средства, които смятахме че могат да доведат до промяна на условията на работа. 


Във връзка с това сме принудени да ДЕКЛАРИРАМЕ, че ако изброените по-горе проблеми (зависещи единствено и само от политическата воля на вас, управляващите) не бъдат разрешени, или не се приеме план за тяхното разрешаване в срок до 15 юли 2015 г., ние ще предприемем протестни действия, с които да алармираме обществеността, че доставката на Интернет, един от малкото бизнеси в България на световно ниво, е подложен на геноцид поради липсата на добра воля в управляващите и разрушаването на съществуващата инфраструктура чрез прилагането на двойни стандарти от страна на държавата. Също така смятаме да сезираме и европейските интитуции.

С уважение,

____________________

Анета Иванова

Изпълнителен директор на

Сдружение за електронни комуникации (СЕК)

____________________

Валентин Георгиев

Изпълнителен директор на

НСМСКО "ТВ клуб 2000"

____________________

Страхил Иванов

Председател на УС на

Сдружение на независимите Интернет доставчици (СНИД)

лице за контакт: Соня Цанкова (Секретар на СЕК)

e-mail: info@bgsec.org

София 1784, ж.к. „Младост 1“, бл.168, офис 3

тел. (+359 2) 44 31 434, 0889 143 743

факс: (+359 2) 44 23 441<< Назад

Copyright © BGSEC.org 2018