Изх. № 13/10.06.2015 г.

11/06/2015

Относно: Предложение за участие на  представители на Сдружение за електронни комуникации в работната група по изготвяне на проект на закон за правилата за изграждане на електронна съобщителна инфраструктура и мрежи.

Уважаеми Господин Московски,

Сдружение за електронни комуникации (СЕК, Сдружението) е организация, обединяваща предприятия – доставчици на електронни съобщителни мрежи и услуги и изразяваща общите им интереси при осъществяване на дейността им и свързаните с нея взаимоотношения с трети лица, включително органи на държавната и общинската администрация. Дейността на предприятията – членове на СЕК, е свързана с изграждане, използване и поддържане на електронна съобщителна инфраструктура и мрежи и предоставяне на услуги чрез нея – достъп до интернет, интернет базирани услуги,разпространение на радио и телевизионни програми, фиксирани гласови услуги и други.

До настоящият момент СЕК многократно е предлагало и вземало участие в различни инициативи за подобряване на съществуващата регулаторна обстановка за осъществяване на тези дейности. СЕК е активен участник в обществени съвети и в обществени обсъждания на проектите на законови и подзаконови нормативни актове, включително чрез предлагане и обосноваване на конкретни редакции на нормативни текстове.

Като следствие от горепосоченото и във връзка с ваше писмо изх. № 31-03-60/22.05.2015 г.  искаме да ви предложим нашата експертна помощ и практически опит още в процеса на създаване на проектозакона относно правилата за изграждане на електронни съобщителни мрежи и инфраструктура от вашето министрество.  С годините съвместната ни работа е доказала своите предимствата, като изразените от Сдружението становища и предложения са намирали отзвук в изготвяните законови и подзаконови актове от министреството. Наши членове са част от тематична работна група „Съобщения“, която бе формирана към Обществения съвет по  „Информационни технологии и съобщения“, както и част от Обществения експертен съвет по интернет управление, който в момента подготвя документите за регистрация на домейн от високо ниво ".бг".

Надяваме се да имаме възможност за изразим мнението си и да дадем предложения преди обяваване на изготвения проект на закон за обществено обсъждане.

С уважение,

____________________

Анета Иванова

Изпълнителен директор на

Сдружение за електронни комуникации (СЕК)

лице за контакт: Соня Цанкова (Секретар на СЕК)

e-mail: info@bgsec.org

София 1784, ж.к. „Младост 1“, бл.168, офис 3

тел. (+359 2) 44 31 434, 0889 143 743

факс: (+359 2) 44 23 441<< Назад

Copyright © BGSEC.org 2018